Resident Monk

Venerable Galayaye Dhammadassi

Resident Monk & Dhamma Instructor

Venerable Goḍamunnē Piyananda

Resident Monk & Dhamma Instructor

Venerable Galayaye Piyadassi

Principal & Managing Trustee